بیشتر بگیر کمتر پرداخت کن

بیشتر بگیر کمتر پرداخت کن